FANDOM


Poslankyňa Európskeho parlamentu Ljudmila Novak predložila dňa 21. januára 2009 Európskemu parlamentu vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie pod značkou PE 416.668v01-00 v rámci diskusie o Správe o viacjazyčnosti (spravodajca poslanec Vasco Graça Moura) tri pozmeňovacie návrhy k článku 4:

Pozmeňovací návrh:
4a. (nový) konštatuje, že nie je možné zabezpečiť princíp rovnoprávnosti jazykov, kým sa používa národný jazyk (angličtina) ako "lingua franca".

Pozmeňovací návrh:
4b. (nový) navrhuje, aby sa pri zachovaní a používaní živých jazykov, úcte k jazykovej rozmanitosti a povzbudzovaní k učeniu rozličných jazykov preskúmala možnosť a užitočnosť zavedenia spoločného umelého jazyka v EÚ, napríklad esperanta. Len ten by mohol uľahčiť vzájomné dorozumenie v Európe aj s obyvateľmi iných kontinentov, lebo je ľahké sa ho naučiť a používať.

Pozmeňovací návrh:
4c. (nový) konštatuje, že zavedenie eura ako spoločnej európskej meny nesmierne uľahčilo obchodovanie medzi krajinami, pomohlo ekonomickému rastu a zväčšilo stabilitu v EÚ. Podobné účinky by mohlo mať aj zavedenie spoločného komunikačného jazyka, ktorý by nijako neodstránil ani neobmedzil používanie národných a iných žijúcich jazykov používaných v EÚ.